Translate

Σάββατο, 1 Δεκεμβρίου 2012

ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ – 1 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

http://eistorias.files.wordpress.com/2012/11/san_simera17.jpg?w=359&h=359.
.

1 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

..
1258 (ή 1259).—Ο Μιχαήλ Η’ Παλαιολόγος ανακηρύσσεται αυτοκράτωρ τού Βυζαντίου.
Η στέψη του έγινε στο Νυμφαίον (ως συναυτοκράτορας του ανήλικου Ιωάννη Δ’ Λάσκαρη), και βασίλεψε μέχρι το θάνατό του το 1282. Έχοντας ήδη αποδείξει την αξία του στο πεδίο της μάχης ως στρατιωτικός, ο Μιχαήλ έδωσε γρήγορα και σαφή δείγματα ηγετικών και διπλωματικών ικανοτήτων με τους περίφημους «Σικελικούς Εσπερινούς».
1792.—Γεννιέται στην Κωνσταντινούπολη ο πρίγκιπας Αλέξανδρος Υψηλάντης.
1818.—Μύηση του Θεοδώρου Κολοκοτρώνη στην Φιλική Εταιρεία από τον Φιλικό οπλαρχηγό Χρήστο Αναγνωσταρά.

1821.—Συγκροτείται είς τό Άργος ή Πελοποννησιακή Γερουσία υπό πρόεδρον τόν Δ. Υψηλάντην καί αντιπρόεδρον τόν Πετρόμπεην Μαυρομιχάλην.
.—Ο Ηλίας Μαυρομιχάλης, ανακηρυχθείς αρχηγός τών όπλων τής Αττικής, φθάνει με δύναμιν Μανιατών είς Αθήνας, όπου οι κάτοικοι τον υπεδέχθησαν με αλλόφρονα ενθουσιασμόν. Απαντών εις τας γενομένας προς αυτόν προσφωνήσεις, ό Η. Μ. είπε: «Θεωρώ καύχημά μου καί μόνον τό νά είμαι είς όλην μου τήν ζωήν στρατιώτης απλούς είς τάς Αθήνας».
1822.—Οι Τούρκοι τού Ναυπλίου παραδίδουν τήν πόλιν καί τά φρούρια είς τόν Θ. Κολοκοτρώνην.
1823.—Ο Οδυσσέας Ανδρούτσος πολιορκεί την Χαλκίδα.
1824.—Πεθαίνει σε ηλικία 48 ετών ο τσάρος Αλέξανδρος Α’. Ανέβηκε στο θρόνο το 1801 σε ηλικία 24 ετών. Νίκησε τον Ναπολέοντα, που εισέβαλε στη Ρωσία το 1812 ενώ το 1815 πρωτοστάτησε στη δημιουργία της Ιερής Συμμαχίας. Υπουργός του των Εξωτερικών ήταν ο Ιωάννης Καποδίστριας και υπασπιστής του ο Αλέξανδρος Υψηλάντης.
1825.—Θάνατος του τσάρου Αλέξανδρου Α΄. Τον διαδέχεται ο αδελφός του Νικόλαος Α΄.
1826.—Ο Φαβιέ, επί κεφαλής 530 ανδρών, μεταξύ τών οποίων 40 Φιλέλληνες, κατορθώνει, διά τής παρά τόν Σερπετζέν μεγάλης τάφρου, νά εισέλθη περί τό μεσονύκτιον είς τήν Ακρόπολιν. Όλοι οί άνδρες φέρουν είς τήν ράχην των σάκκους μέ πυρίτιδα (περί τάς 4000 οκάδας) καί πυρολίθους. Αν καί είς μόνον σάκκος ανεφλέγετο, θά εκαίοντο όλοι ώς πυροτεχνήματα. Κατά τήν πρό τής πύλης τού Σερπετζέ σύρραξιν, ετραυματίσθησαν ό Φαβιέ, ό Ιταλός Πίζα καί ό Γάλλος αξιωματικός Ρομπέρ, ό οποίος, καίτοι είχε πάθει οδυνηρόν κάταγμα τού οστού τής κνήμης καί ήτο πεσμένος κάτω, κατώρθωσε μέ επιδεξίους σπαθισμούς νά κρατήση είς απόστασιν τούς επιτεθέντας εναντίον του Τούρκους. Ούτος μετεφέρθη κατόπιν είς τήν Ακρόπολιν, όπου απέθανε μετά εξαήμερον.
1827.—Οι Έλληνες υπό τον Φαβιέρον επετέθησαν εναντίον του φρουρίου της Χίου αλλ’ ουδέν επέτυχον.
1834.—Η Αθήνα γίνεται και επίσημα «πρωτεύουσα και καθέδρα» του νεοσύστατου κράτους.
Οργανώνεται υποδοχή του Όθωνα, ο οποίος εγκαθίσταται στην οικία του χιώτη τραπεζίτη Αλέξανδρου Κοντόσταυλου (στη θέση που είναι σήμερα το κτήριο της Παλαιάς Βουλής), την οποία το Δημόσιο είχε φροντίσει να αγοράσει και να διαρρυθμίσει για αυτό τον σκοπό.
Ο βασιλεύς Όθων φθάνει είς τάς Αθήνας, αίτινες διά διατάγματος τής Αντιβασιλείας, είχον ορισθή πρωτεύουσα τού Ελληνικού Κράτους, αντί τού Ναυπλίου. Κατά τήν αποβίβασίν του είς τόν Πειραιά «εκάθιαν» αί λέμβοι, παρέστη δέ ανάγκη νά τόν σηκώσουν είς τάς χείρας των οί λεμβούχοι. Ίππευσε ακoλούθως καί διήλθε μετά τής ακολουθίας του μακρόν τέλμα, όπου. οί ίπποι εβυθίζοντο μέχρι κοιλίας, τά δέ εκτινασσόμενα πρός όλας τάς διευθύνσεις βορβορώδη ύδατα επιτσίλιζον καί ερρύπαινον τάς χρυσοποικίλτους στολάς τών αναβατών. Οι Αθηναίοι υπεδέχθησαν τον Όθωνα προ τού Θησείου, τό οποίον εχρησιμοποιείτο ακόμη ώς χριστιανικός ναός καί όπου εψάλη δοξολογία επί τή ελεύσει του (ήτο ή τελευταία ψαλείσα λειτουργία είς τό Θησείον, τό οποίον έκτοτε παρεδόθη είς τήν συσταθείσαν αρχαιολογικήν υπηρεσίαν). Ο πρεσβευτής τής Αυστρίας Πρόκες, προσφωνών τόν Όθωνα, είπεν ότι έβλεπεν αυτόν «έν μέσω ερειπίων λαμπρών μέν τό πάλαι, ελεεινών δέ σήμερον». Ο Όθων εγκατεστάθη είς τήν παρά τήν οδόν Αδριανού μονόροφον οικίαν Κοντοσταύλου, ήτις εχρησίμευσε ώς πρώτον ανάκτορον.
1866.—Γίνεται μάχη μεταξύ Κρητών και τούρκων στην Ζούρβα Κυδωνίας.
1893.—Η Ελλάδα πτωχεύει. Ο πρωθυπουργός Χαρίλαος Τρικούπης δηλώνει στη Βουλή: “Δυστυχώς επτωχεύσαμεν”.
1895.—Νέος Δήμαρχος Αθηνών ο Λάμπρος Καλιφρονάς. Η θητεία του έληξε στις 10 Νοεμβρίου του 1895 όπου και ανέλαβε ο Σπυρίδων Μερκούρης.
1899.—Νέος Δήμαρχος Αθηνών ο Σπυρίδων Μερκούρης. Η θητεία του έληξε στις 30 Δεκεμβρίου του 1903 όπου και ανέλαβε και πάλι ο ίδιος.
1901.—Μετά την παραίτηση του Θεοδωρίδη στις 19/8, νέος διευθυντής της Σταφιδικής Τράπεζας αναλαμβάνει ο Τσάκωνας.
1903.—Επεισόδια με φόνους και τραυματισμούς σημειώνονται κατά την εκλογή δημάρχου στον Πειραιά.
1908.—Παρά την βία και νοθεία των νεότουρκων στην Κωνσταντινούπολη καταφέρνουν να εκλεγούν δύο Έλληνες. Είναι οι κύριοι Κοσμίδης και Κωνσταντινίδης.
1912.—Ο ελληνικός στρατός μάχεται εναντίον των Τούρκων πλησίον της Κορυτσάς της Ηπείρου, καθώς και πλησίον των Ιωαννίνων μάχεται η στρατιά Σαπουτζάκη.
.—Κατάληψη των υψωμάτων της Αετορράχης κοντά στα Ιωάννινα.
1913.—Η Κρητική Πολιτεία ενώνεται επισήμως με την Ελλάδα. Στο Φρούριο Φιρκά των Χανίων υψώνεται η Γαλανόλευκη από τον Βασιλέα Κωνσταντίνο και τον Πρωθυπουργό Ελευθέριο Βενιζέλο, ενώ ο Κρητικός λαός που έχουν συγκεντρωθεί στο χώρο του λιμανιού παραληρούν από ενθουσιασμό. Έτσι επισφραγίζεται η Ένωση της Κρήτης με την Μητέρα Ελλάδα, που τυπικά είχε γίνει με τις συνθήκες του Λονδίνου και του Βουκουρεστίου.
.—Η Ελλάς εξήλθε των Βαλκανικών Πολέμων σχεδόν διπλάσια σε έκταση (από 63.212 τετρ. χλμ. έφτασε τα 120.308) και υπερδιπλάσια σε πληθυσμό (από 2.631.952 σε 4.718.221 κατοίκους).
1919.—Στο Μέτωπο στη Μ. Ασία επικρατεί ηρεμία.
1920.—Στη Μ. Ασία οι εμπόλεμοι δρουν με περιπόλους.
1921.—Η ελληνική στρατιά στη Μ. Ασία δέχεται επιθέσεις Τούρκων ληστών.
1922.—Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Ισμέτ Ινονού διατάζει να εξοριστούν ένα εκατομμύριο Έλληνες, από την Τουρκία.
1924.—Η Τοπογραφική Υπηρεσία του Υπουργείου Γεωργίας εγκαθίσταται στα διαμερίσματα της βασίλισσας Όλγας. Τα διαμερίσματα του Γεωργίου Α΄, στο ισόγειο, εξακολουθούν να χρησιμεύουν ως χώρος αποθήκευσης της κινητής βασιλικής περιουσίας.
1925.—Δήμαρχος Αθηνών και πάλι ο Σπυρίδων Πάτσης που απλώς διαδέχθηκε τον εαυτόν του.  Η θητεία του Πάτση αυτή τη φορά θα λήξει στις 31 Αυγούστου όπου θα τον διαδεχθεί ο Σπυρίδων Μερκούρης.
.—Δήμαρχος Αθηνών και πάλι ο Σπυρίδων Μερκούρης. Η θητεία του λήγει στις 31 Μαρτίου του 1934 για να παραδόσει την σκυτάλη στον Κώστα Κοτζιά.
1931.—Αρχίζει η δίκη εναντίον των αντιπολιτευόμενων εφημερίδων σχετικά με τη δημοσίευση ειδήσεων, που κλονίζουν την εμπιστοσύνη προς το εθνικό νόμισμα.
1940.—Οι ελληνικές δυνάμεις συνεχίζουν τις επιθέσεις εναντίον των Ιταλών στο Αλβανικό μέτωπο. Οι Ιταλοί υποστηρίζουν σθεναρώς τις θέσεις των.
.—Οι Ιταλοί αποθώνται από τις Δυνάμεις μας μέχρι την Νότια όχθη του ποταμού Μπίστριτσα.
.—Οι Έλληνες καταλαμβάνουν τις αλβανικές πόλεις Pogradec, Sarandë και Gjirokastër
1944.—Οι υπουργοί που ανήκουν στο ΕΑΜ αποσύρονται από την Κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας του Γ. Παπανδρέου.
1989.—Οι πολιτικοί αρχηγοί δίνουν τη συναίνεσή τους στις προγραμματικές δηλώσεις της Οικουμενικής κυβέρνησης Ζολώτα.
1990.—Πεθαίνει σε ηλικία 77 ετών ο σκηνοθέτης Γιώργος Σεβαστίκογλου.
1992.—Συλλαμβάνεται ο καταζητούμενος από το 1985, ως μέλος της τρομοκρατικής οργάνωσης “Αντικρατική Πάλη”, Γιώργος Μπαλάφας.
 .
.

Βασική πηγή: www.e-istoria.com,http://eistorias.wordpress.com/

 .

Δεν υπάρχουν σχόλια: