Translate

Πέμπτη, 21 Απριλίου 2011

Και «επιδοτούμενες» απεργίες εντόπισε το πόρισμα -Η σαπίλα παντού..Ο γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης, Λέανδρος Ρακιντζής.
Ο γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης, Λέανδρος Ρακιντζής.

Κόλαφος αποδείχθηκε το πόρισμα του γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης, Λέανδρου Ρακιντζή, σύμφωνα με το οποίο οι επιχορηγήσεις συνολικού ύψους 14,2 εκατ. ευρώ που λάμβανε η ΓΕΝΟΠ-ΔΕΗ, κατά το χρονικό διάστημα 1999 με 2010 είναι παράνομες και αντίθετες με τη νομοθεσία που απαγορεύει την ενίσχυση δευτεροβάθμιων συνδικαλιστικών οργανώσεων από εργοδότες.

Παράλληλα, στο ίδιο πόρισμα, διαπιστώνονται πλημμελείς έλεγχοι των δαπανών από τις διοικήσεις της ΔΕΗ, θεωρείται ότι ο ΟΚΔΕ ΔΕΗ αποτελεί ένα νομικό κατασκεύασμα για την κάλυψη των δαπανών ενώ καταγράφονται τιμολόγια πίσω από τα οποία βρίσκονται πολυτελή ταξίδια και δώρα. Το πόρισμα έδωσε στη δημοσιότητα η υπουργός ΠΕΚΑ, Τίνα Μπιρμπίλη, ενώ ο κ. Ρακιντζής το διαβίβασε και στον Εισαγγελέα.

Στα συμπεράσματα του πορίσματος αναφέρεται:


1. Η ΔΕΗ ενίσχυσε τη ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ με συνολικά 14.188.036,86 ευρώ το διάστημα 1999 – 2010. Οι πάσης φύσεως ενισχύσεις/επιχορηγήσεις της δευτεροβάθμιας συνδικαλιστικής οργάνωσης από τη ΔΕΗ, είτε αυτές έχουν προβλεφθεί σε ΕΣΣΕ, είτε διενεργούνται με Αποφάσεις του Δ.Σ. της Εταιρείας ή Οργάνων της Διοίκησης, προσκρούουν ευθέως [σε διάταξη] που απαγορεύει την ενίσχυση συνδικαλιστικών οργανώσεων από εργοδότες, επιτρέπει δε, κατ΄ εξαίρεση παροχές μόνο σε πρωτοβάθμια σωματεία και για κοινωφελείς σκοπούς. Επομένως, εκτιμούμε ότι οι σχετικές προβλέψεις στις υπογραφείσες ΕΣΣΕ καθίστανται άκυρες και μη εφαρμοστέες, οι δε σχετικές Αποφάσεις των Οργάνων Διοίκησης της ΔΕΗ είναι παράνομες.

Η ΔΕΗ πλήρωνε για τις απεργίες

Από τον έλεγχο παραστατικών των δαπανών των ετών 2008 έως και 2010, διαπιστώθηκε ότι σε πολλές περιπτώσεις τα υποβληθέντα τιμολόγια αναφέρονται σε κάλυψη κινητοποιήσεων ή νομικών υπηρεσιών, πιθανώς στρεφομένων κατά της Εταιρείας.

Πολυτελή ταξίδια και δώρα

Υπάρχουν, επίσης, περιπτώσεις, όπου τα υποβληθέντα τιμολόγια αναφέρονται σε δαπάνες πολυτελών ταξιδίων, δώρων κ.λ.π. ή σε χρήση υπηρεσιών από μη δικαιούχους (π.χ. στάθμευση αυτοκινήτων από τρίτους). Στις πλείστες των περιπτώσεων, δεν αναγράφονταν επί των παραστατικών ο σκοπός (του ταξιδίου, του γεύματος κ.λ.π.) ούτε τα ονόματα των συμμετεχόντων, ώστε να καθίσταται εφικτός ο ουσιαστικός έλεγχος της δαπάνης. Σε ορισμένες περιπτώσεις φαίνεται να υπήρξε κατ΄ αρχάς αντίρρηση έγκρισης της δαπάνης από τους αρμόδιους υπηρεσιακούς παράγοντες της Εταιρείας, αντίρρηση, όμως, που κάμφθηκε στη συνέχεια, με επακόλουθο την πληρωμή της δαπάνης.

Πέντε εκατομμύρια για Κοινωνικό και Αγροτικό Τουρισμό

2. Το 2004, το Δ.Σ. της ΔΕΗ ενέκρινε με απόφασή του, ως έκτακτη παροχή την καταβολή στη ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ ποσού των 2.5 εκατ. ευρώ για το 2005 και 2.5 εκατ ευρώ για το 2006, για προγράμματα Κοινωνικού και Αγροτικού Τουρισμού, στα οποία θα συμμετείχε το προσωπικό της Επιχείρησης. Η διαδικασία υλοποίησης της παροχής αυτής (…) παραπέμπει, ανεξαρτήτως του τελικού σκοπού, σε οικονομική παροχή προς τη ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ η οποία αντιβαίνει, κατά την άποψή μας, στις διατάξεις του άρθρου 5 παρ. 4 του ν. 1264/1982.

Κονδύλια για μετακινήσεις στο εξωτερικό

3. Με την 8/4.1.2005 Απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Η. εγκρίθηκε, κατά παράβαση των διατάξεων του ν. 1264/82, αλλά και καθ΄ υπέρβαση και αυτών των προβλέψεων των ΕΣΣΕ, η χορήγηση στη ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ-ΚΗΕ από την Επιχείρηση εφεξής ποσού έως 0,2‰ της ετήσιας τακτικής μισθοδοσίας του προσωπικού της, για την κάλυψη των δαπανών που αφορούν τις μετακινήσεις μελών της στο εξωτερικό, για την ανάπτυξη των σχέσεων των εργαζομένων της ΔΕΗ με τους συναδέλφους τους των χωρών της Ε.Ε. και τη συμμετοχή των μελών της ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ σε εκδηλώσεις και εκπαιδευτικά προγράμματα ομοειδών Οργανώσεων.

300.000 ευρώ για μελέτη που δεν παραδόθηκε ποτέ

4. Η ΔΕΗ, με την Απόφαση του Διευθύνοντος Συμβούλου της, χρηματοδότησε τη ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ-ΚΗΕ το Νοέμβριο του 2008 με το ποσό των 300.000 ευρώ, για τη σύνταξη μελέτης επί της εταιρικής δομής της Επιχείρησης. Πόρισμα της μελέτης αυτής, ουδέποτε παραδόθηκε στη ΔΕΗ χωρίς, ωστόσο, να επιστραφεί το σχετικό κονδύλι στην Εταιρεία.

Νομικό κατασκεύασμα για απευθείας χρηματοδότηση

5. Από το 2006 και μετά, το μεγαλύτερο μέρος των κονδυλίων κατευθύνεται προς τον ΟΚΔΕ/ΔΕΗ- ΚΗΕ. Τα ποσά αυτά, κατά το διάστημα 2006 έως 2010, ανέρχονται αθροιστικά σε 11.279.531,04 ευρώ. Η εκτίμηση του κλιμακίου είναι ότι ο παραπάνω οργανισμός αποτελεί ένα νομικό κατασκεύασμα, η αυτοτέλεια του οποίου επιτρέπει την απευθείας χρηματοδότησή του από την Επιχείρηση.

1,3 εκατομμύρια για δημόσιες σχέσεις των συνδικαλιστών

6. Η ΔΕΗ, επιπλέον, με ad hoc Αποφάσεις του Δ/ντος Συμβούλου της, χρηματοδοτεί μέσω της ΔΕΣΕ δράσεις δημοσίων σχέσεων, προβολής και επικοινωνίας, σε εκδηλώσεις της ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ-ΚΗΕ και Α΄βάθμιων Σωματείων Εργαζομένων της Εταιρείας. Τα ποσά που αφορούν τη ΓΕΝ.Ο.Π./Δ.Ε.Η.‐Κ.Η.Ε. κατά το ελεγχόμενο διάστημα 1999 έως 2010, ανέρχονται αθροιστικά σε 1.342.815,15 ευρώ. Παρά το ότι η Δ.Ε.Η. επικαλείται ως νομιμοποιητική βάση των δαπανών αυτών την ΕΣΣΕ 1995, η ακολουθούμενη διαδικασία δεν παραπέμπει στην εφαρμογή των προβλέψεων αυτών.

Κρατήσεις στους εργαζίομενους υπέρ συνδικαλιστών

7. Η ΔΕΗ παρακρατεί από τη μισθοδοσία των εργαζομένων της τις συνδρομές υπέρ των Πρωτοβαθμίων Σωματείων των οποίων αυτοί είναι μέλη και τις αποδίδει στα Σωματεία. Τα παρακρατηθέντα τοιουτοτρόπως από τους μισθωτούς και αποδοθέντα στη ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ- ΚΗΕ ποσά κατά το ελεγχόμενο διάστημα 1999 έως 2010, ανέρχονται αθροιστικά σε 4.183.247,16 ευρώ και η απευθείας απόδοσή τους είναι αντισυνταγματική, παράνομη και καταχρηστική.

«Θολό » δάνειο 500.000 ευρώ

8. Η χορήγηση δανείου 500.000€ από τη Δ.Ε.Η. στη ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ- ΚΗΕ τον Σεπτέμβριο του 2010, εκφεύγει, των σκοπών της εταιρείας, δεν συνάδει με τον ρόλο ΔΕΗ και συνιστά έμμεσο τρόπο οικονομικής ενίσχυσης δευτεροβάθμιας συνδικαλιστικής οργάνωσης.

Μειωμένο τιμολόγιο

9. Για το χειρισμό στη φορολογία εισοδήματος της παροχής ηλεκτρικής ενέργειας με μειωμένο τιμολόγιο στους εργαζόμενους και στους συνταξιούχους της ΔΕΗ, εκκρεμεί επί δύο και πλέον έτη η ζητηθείσα από τα όργανα του φορολογικού ελέγχου θέση της αρμόδιας Υπηρεσίας του υπουργείου Οικονομικών. Για το λόγο αυτό, απευθυνθήκαμε στον υφυπουργό Οικονομικών, με αίτημα να δοθούν οδηγίες στην αρμόδια Υπηρεσία για άμεση απάντηση, η οποία, ωστόσο, δεν είχε περιέλθει ακόμη σε γνώση του ΓΕΔΔ ή της ΔΕΗ μέχρι τη συγγραφή της παρούσας.

«Απαλλακτικός» ο Επιθεωργητής για δύο δημοσιεύματα

10. Το δημοσίευμα περί προσθέτων παροχών στα Μέλη του Δ.Σ. της ΔΕΗ τα οποία προέρχονται από το προσωπικό της Επιχείρησης δεν επαληθεύεται.

11. Τα δημοσιεύματα περί δωρεάς από τη ΔΕΗ του κτηρίου στο οποίο στεγάζεται η ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ-ΚΗΕ δεν επαληθεύονται, καθόσον το κτήριο έχει παραχωρηθεί για χρήση και στεγάζονται σε αυτό η ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ-ΚΗΕ και 11 εκ των 25 πρωτοβάθμιων σωματείων που ανήκουν σε αυτήν. Δεν υφίσταται, ωστόσο, παραχωρητήριο συμβόλαιο.

Κρατική αλλά χωρίς λογοδοσία

12. Επισημαίνεται, εν κατακλείδι, ότι η ΔΕΗ αποτελεί μεν Ανώνυμη Εταιρεία, διατηρεί, ωστόσο, δημόσιο χαρακτήρα, καθόσον κύριος μέτοχός της είναι το Ελληνικό Δημόσιο. Το γεγονός αυτό επιβάλλει την τήρηση κανόνων δεοντολογίας και των γενικών αρχών της διαφάνειας, της λογοδοσίας και της υπευθυνότητας στη διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων.                               πηγη:Nationalpride

. | "Greek National Pride" blog, ΕΛΛΑΔΑ

4 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

εδω που εχουμε φτασει.. και μετα απο οσα εχουμε δει...τιποτα δεν μας εκπλησει..


καλο βραδυυυυυυυυυυυ..

aoratos είπε...

ΑΓΑΠΗΤΗ queen in red το μόνο που μπορώ να πω είναι "ΔΥΣΤΥΧΩΣ",καλό βράδυ.

ΔΗΜΗΤΡΑ - ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ είπε...

Καλά τόσα χρόνια δεν μπορούσε να τους ελέγξει κανείς;

Καλημέρα φίλε μου.

aoratos είπε...

ΑΓΑΠΗΤΗ ΔΗΜΗΤΡΑ,ΟΛΟΙ ΞΕΡΑΝΕ ΚΑΙ ΚΑΝΕΙΣ ΔΕΝ ΜΙΛΟΥΣΕ,ΓΙΑ ΝΑ ΔΟΥΜΕ ΘΑ ΤΙΜΩΡΗΘΕΙ ΚΑΝΕΙΣ;ΠΡΑΓΜΑ ΑΠΙΣΤΕΥΤΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ.