Translate

Παρασκευή, 2 Σεπτεμβρίου 2016

«Αναχώρησε» και ο Τελευταίος Καταδρομέας του ΝORATLAS 52-133 της Επιχείρησης «ΝΙΚΗ»

noratlas.medium«Αναχώρησε «για την κοιλάδα των Ηρώων απο το 424 Στρατιωτικό Νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης, ο Μοναδικός επιζών Καταδρομέας του μεταγωγικού αεροσκάφους ΝΟΡΑΤΛΑΣ 4, της επιχείρησης ΝΙΚΗ που πραγματοποιήθηκε την πρώτη μέρα της τουρκικής εισβολής στη Κύπρο με την μεταφορά καταδρομέων απο την 1η ΜΑΛ στα Χανιά.
_DSC1221web copy Το ΝORATLAS 52-133 χτυπήθηκε από Ελληνοκυπριακά πυρά, πριν προσγειωθεί στο αεροδρόμιο Λευκωσίας, γιατί μέσα στην νύχτα είχε εκληφθεί ως τουρκικό.
Ο Καταδρομέας Θανάσης Ζαφειρίου μετά τον τραυματισμό του το 1974 είχε μείνει ανάπηρος και αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας. 
Το τελευταίο διάστημα νοσηλευόταν στο Νοσοκομείο και η κατάσταση της υγείας του επιδεινωνόταν καθημερινώς.

Το 1974 είχε γλιτώσει τον θάνατο, όταν πήδηξε χωρίς αλεξίπτωτο από το αεροσκάφος το οποίο δεχόταν πυρά κατά την επιχείρηση προσγείωσης του στο αεροδρόμιο Λευκωσίας. Το αεροσκάφος καταρρίφθηκε από φίλια πυρά καθώς λόγω της σύγχυσης εξελήφθη ως τουρκικό.
ÌåãÜëïò áñéèìüò ïóôþí áðïêáëýöèçêáí áðü ôéò áíáóêáöÝò óôïí Ôýìâï ôçò Ìáêåäïíßôéóóáò ãéá ôçí áíåýñåóç ôçò áôñÜêôïõ êáé ôùí åðéâáéíüíôùí óôï åëëçíéêü ìåôáãùãéêü ÍïñÜôëáò, äÞëùóå ï Åðßôñïðïò Ðñïåäñßáò ãéá ÁíèñùðéóôéêÜ ÈÝìáôá, Öþôçò Öùôßïõ, ðñïóèÝôïíôáò üôé ç äéáäéêáóßá ðñï÷ùñÜ óôï óôÜäéï ôçò ôáõôïðïßçóçò. «Ç áíáóêáöÞ ïäåýåé ðïëý êïíôÜ óôçí ïëïêëÞñùóÞ ôçò», áíÝöåñå ï ê. Öùôßïõ, óå äçëþóåéò ýóôåñá áðü åðßóêåøÞ ôïõ óôï ÷þñï ôùí áíáóêáöþí óôïí Ôýìâï ôçò Ìáêåäïíßôéóóáò, ÐáñáóêåõÞ 18 Óåðôåìâñßïõ 2015. ÊÕÐÅ/ÊÁÔÉÁ ×ÑÉÓÔÏÄÏÕËÏÕ
Πριν λίγους μήνες, μετά από 42 χρόνια, έγινε ανασκαφή και αποκαλύφθηκε το αεροσκάφος που είχε θαφτεί στον χώρο που κατέπεσε μαζί με τους νεκρούς χειριστές και καταδρομείς που μετέφερε από τη Κρήτη στη Κύπρο.
Τα οστά όλων των νεκρών ταυτοποιήθηκαν με DNA και αναμένεται σύντομα να δοθούν στους συγγενείς τους.

Δεν υπάρχουν σχόλια: